Wet natuurbescherming niveau 3 ruimtelijke ontwikkeling

Startdatum:
Tijd:
Aantal dagen: 3,5
Docenten:
Lokatie: IPC Groene Ruimte Arnhem of op locatie
kosten: € 905
Extra informatie: Voor ETW-ers levert deze training 24 hercertificeringspunten op binnen de volgende categorie(ën): Bomen en wet (24 punten).
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 12
Opgeven bij:
Aanmeld link: https://bit.ly/3q3CuUJ
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/home
Contact persoon:
Omschrijving:

Beschermde flora en fauna vereisen aandacht in ruimtelijke ontwikkeling (RO) omdat de bescherming wettelijk is geregeld. Bij een ruimtelijk ontwikkeling is de impact op de beschermde flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen vaak groter dan bij bestendig beheer, dit omdat hierbij vaak sprake is van het opheffen van rust- en verblijfplaatsen.

Bent u actief in het voorbereiden, managen en aanbesteden van ruimtelijke ontwikkelingen, dan krijgt u te maken met regels uit de Wet natuurbescherming. Deze moet u toepassen in uw planvorming, contracten, werkprocessen en plan van aanpak.

Aan u de taak om de brug te slaan tussen de planvorming/voorbereiding en de realisatie. U maakt contracten en aanbestedingen Wet natuurbescherming proof.

In deze training bij IPC Groene ruimte leert u, vanuit de rol als opdrachtgever of opdrachtnemer, de wetgeving en bijbehorende instrumenten toe te passen in al uw projecten en contacten. Planning en budget van uw plannen worden hierdoor beïnvloed.

Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet opgegaan in de Wet Natuurbescherming.  De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe werkmethoden en –instructies. In de Wet natuurbescherming zijn ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Voorkennis:
Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Ervaring met RAW bestekken is een pré.