Lanenbeheer voor vleermuizen

Startdatum:
Tijd: 9.00 - 16.00 uur
Aantal dagen: 1
Docenten: Eric Jansen (Bureau van de Zoogdiervereniging), Joyce Penninkhof (Probos) en Henk van Scherpenzeel (Boomtotaalzorg).
Lokatie: Landgoed Vilsteren te Vilsteren.
kosten: € 450
Extra informatie: excl BTW en incl. koffie, lunch en cursusmateriaal
Minimum deelnemers:
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: aanmeldformulier op www.zoogdiervereniging.nl
Aanmeld link:
Organisatie: Stichting Probos en Zoogdiervereniging
Adres: Postbus 253, 6700 AG, Wageningen en Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen
Email: mail@probos.nl
Website: http://www.probos.nl
Contact persoon: Joyce Penninkhof
Omschrijving:

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren, waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen worden aftakelende bomen in lanen geruimd om risico’s te vermijden. Soms worden zelfs hele lanen verjongd. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

Steeds meer bosbeheerders hebben te maken met aftakelende lanen en bovendien is er – in het verleden – weinig aandacht geweest voor verjonging en aanleg van nieuwe lanen en behoud van individuele bomen in lanen.

Vanuit veiligheidsoogpunt vormen aftakelende lanen een potentieel gevaar voor recreanten. Beheerders dienen te voldoen aan de zorgplicht maar hiervoor ontvangen zij geen vergoeding. Er wordt dan ook steeds meer voor gekozen om aftakelende lanen tijdig te verjongen door de oude laan (al dan niet in meerdere fasen) te kappen en opnieuw in te planten. Bij het verjongen van lanen kan de habitat van vleermuizen in het gedrang komen. De beheerder krijgt hierbij te maken met de wettelijk beschermde status van deze soorten in de Wet natuurbescherming.

Welke mogelijkheden zijn er om een veilige laan te kunnen bieden aan recreanten nu en in de toekomst, én als habitat voor vleermuizen in stand te houden? Hoe ga je dan te werk, waar moet je dan op letten? In de ééndaagse cursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’ komen deze vragen aan bod.

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Tijdens het theoretische ochtenddeel gaan (ervarings)deskundigen in op:

  • de ecologie (gedrag, habitateisen en verspreiding) van bosgebonden vleermuissoorten;
  • waarden, typen en beheer van lanen;
  • mogelijke beheer- en inrichtingsmaatregelen om de habitat voor vleermuissoorten in het landschap te behouden en te verbeteren in relatie tot de andere bosfuncties;
  • verplichtingen vanuit natuurwetgeving, gedragscode bosbeheer en certificeringen voor duurzaam bosbeheer (FSC en PEFC);
  • hoe vitaliteit en de resterende levensduur van aftakelende bomen en daarmee het risico kan worden ingeschat.

Belangrijke onderdelen zijn de problematiek van lanen en voorbeelden van ingrepen waardoor habitat voor vleermuizen in (de buurt van) de laan behouden blijft, terwijl de laan kan worden verjongd én het laankarakter behouden blijft.

Onder leiding van een excursieleider bezoeken we ’s middags diverse lanen, waarbij we discussiëren over het beheer van de laan en het omliggende bos met het oog op het behouden en versterken van de habitat voor vleermuizen.

Voorkennis:
Deze cursus is bedoeld zowel voor beheerders, boswachters, opzichters van de terreinbeherende instanties en gemeenten als voor particuliere bos- en landgoedeigenaren en bosbouwkundige adviesbureaus en andere intermediairs.