Invasieve Exoten | 1 dag

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 1
Docenten: Rob Borst
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 195
Extra informatie: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3860/invasieve-exoten--1-dag
Minimum deelnemers: 10
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: ipcgroen.nl
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG, Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3860/invasieve-exoten--1-dag
Contact persoon:
Omschrijving:

Omdat er veel extensief onderhoud plaats vindt, planten en dieren over de hele wereld gesleept worden en het klimaat verandert, profiteren bepaalde soorten. Als deze zich maximaal vermenigvuldigen en verspreiden ontstaat er overlast en daaruit volgend knelpunten met wettelijke belangen van sociale, ecologische en economische aard. Zowel uitheemse (exoten) als inheemse soorten kunnen overlast en schade veroorzaken.

De onderwerpen om deze schade in essentie te beheersen en te bestrijden worden tijdens deze dag uitgelegd.

Wettelijk kader
De bestrijding van bepaalde inheems planten en diersoorten die overlast en schade veroorzaken is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het betreft soorten beschermd onder artikel 3.2.en 3.3 Wnb. De beheersing en bestrijding van invasieve exoten is bepaald in de WNFB en geregeld in de verordening invasieve exoten. Het betreft soorten genoemd op de unielijst invasieve exoten. Voor de overige inheemse en uitheemse soorten die woekeren of verdringen dient de eigenaar/beheerder keuzes te maken voor het beheersen of bestrijden, dit passend binnen de provinciale en gemeentelijke verordeningen. Bevoegd gezag Wnb en Invasieve exoten is het Rijk en de provincie.

Signaleren
Om de aard en omvang van problematiek met overlast en schade veroorzaken goed in beeld te krijgen is inventarisatie en registratie de eerste stap. In een verkennende inventarisatie kan inzicht verkregen worden in welke soorten er in welke aantallen voorkomen en waar de soorten hun vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen hebben. Dit betreffen:

Invasieve exoten (unielijst)
zoals Amerikaanse rivierkreeft, Nijlgans, Reuzenberenklauw, Grote Waternavel

Niet invasieve exoten 
zoals Halsbandparkiet, Japanse Duizendknoop en Amerikaanse vogelkers

Inheems soorten
zoals Grauwe gans, Wild zwijn, Eikenprocessierups, Jakobskruiskruid en kroossoorten.

Totaal betreft het ongeveer 80  soorten die op basis van overlast en schade  voor een verkennende inventarisatie in aanmerking komen. Vervolgens kan op basis van prioriteit soortspecifiek onderzoek plaats vinden.

Bij de soortspecifieke inventarisatie worden aantallen , de vaste-rust en verblijfplaatsen en groeiplaatsen nader gedimensioneerd zodat inzicht wordt verkregen in de omvang, met bijbehorende specificaties, zoals locatiespecificaties die veelal bepalend zijn voor de knelpuntanalyse.

Voorkennis:
Geen voorkennis nodig