Ecologisch groenbeheer (Amersfoort)

Startdatum:
Tijd: 9:30-17:00 (onder voorbehoud)
Aantal dagen: 1
Docenten: drs. Karin Albers van Naturio
Lokatie: Amersfoort
kosten: € 450
Extra informatie: ex BTW of € 382,50 met korting. Incl. lunch, consumpties en cursusmateriaal
Minimum deelnemers: 10
Maximaal deelnemers: 16
Opgeven bij: Karin Albers
Aanmeld link: http://www.naturio.nl
Organisatie: Naturio
Adres: Meemortel 29, 6021 AD Budel
Email: info@naturio.nl
Website: http://www.naturio.nl
Contact persoon: Karin Albers
Omschrijving:

Hoe ontwikkel je structuurrijk, bloemrijk en aantrekkelijk groen voor planten, dieren en mensen? Deze cursus is gericht op groen in de bebouwde omgeving. U krijgt inzicht in de kansen en knelpunten van een op natuurwaarden gericht groenbeheer.

Waarom ecologisch groenbeheer?

Ecologisch groenbeheer kan bijdragen aan de leefbaarheid en een gevarieerd beeld van het groen in stad en dorp. Goed gekozen kan het zelfs kosten besparen. Daarbij gaat het om beheer van parken, bermen en andere groengebieden in bebouwd gebied en aan de stadsrand. Deze cursus geeft de voordelen en mogelijkheden aan. Ook worden veel voorbeelden getoond. Daarbij is aandacht voor organisatie en communicatie.

De uitgangspunten

Deze cursus gaat in de op de praktijk, maar ook op de achtergronden. Er wordt beknopt ingegaan op de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarde en biodiversiteit bepalen. Ook ruimtelijke samenhang kan daarbij belangrijk zijn. Krijg zicht op hoe gebiedskenmerken sturend zijn voor de kansen die er liggen. Leer mee te gaan met de natuur en haar kenmerken. Dat verdient zich bovendien terug in goedkoper beheer.

Omvormingsbeheer

Hoe gaat omvorming van regulier beheer naar ecologisch beheer in zijn werk? Wat zijn de do’s en dont’s? Hoe ontwikkel je mooie bosranden? Is minder maaien in oevers altijd beter? Hoe voorkom je verruiging? Altijd maar verschralen of selectief? Is natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Ook de veelal gewenste bloemrijke vegetaties in bermen of graslanden worden op de lange termijn niet altijd even eenvoudig bereikt. Leer goede keuzen te maken.

Instandhoudingsbeheer

Als een perceel of gebied al mooi gevarieerd is, moet dat zo blijven. In de huidige tijd van verdroging en vermesting kan dat een lastige uitdaging zijn. Verruiging en verbossing liggen op de loer bij te extensief beheer, gebrek aan kruiden bij te intensief beheer. Hoe stuur je hierin binnen je eigen gebieden?

De praktijk van ecologisch groenbeheer

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en het geleerde in de praktijk brengen.

Voorkennis:
Algemene kennis over groenbeheer is gewenst. De doelgroep voor deze cursus is:
  • Projectleiders
  • Groenbeheerders en hoveniers
  • Rentmeesters
  • Ecologen bij overheden en semioverheden
  • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus
  • Docenten uit het groene vakonderwijs
  • Overige groene vakmensen