Biodiversiteit in de praktijk | 1 dag

Startdatum:
Tijd: 09:00 - 16:00
Aantal dagen: 1
Docenten: Eddy Schabbink
Lokatie: IPC Groene Ruimte
kosten: € 195
Extra informatie: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3559/biodiversiteit-in-de-praktijk--1-dag
Minimum deelnemers: 10
Maximaal deelnemers: 20
Opgeven bij: https://www.ipcgroen.nl/
Aanmeld link:
Organisatie: IPC Groene Ruimte
Adres: Koningsweg 35, 6816 TG, Arnhem
Email: info@ipcgroen.nl
Website: https://www.ipcgroen.nl/aanbod/3559/biodiversiteit-in-de-praktijk--1-dag
Contact persoon:
Omschrijving:

Biodiversiteit is een begrip dat steeds meer aandacht krijgt. Biodiversiteit staat voor alle verschillende levensvormen op aarde. De verschillende soorten houden de natuur in balans en vormen een levende en productieve natuur. De mens heeft de neiging de natuur als een vanzelfsprekende en onuitputtelijke bron van ´diensten´ te zien, waar je onbeperkt gebruik van kunt maken en waarvoor je verder niets voor hoeft te doen. En daar begint het te wringen. ‘We use nature because it’s valuable, but we lose it because it’s free’ schreef Pavan Sukhdev.

Kortom biodiversiteit staat onder druk. Wereldwijd is dezelfde ontwikkeling te zien: de soortenrijkdom neemt af en dat zorgt voor een sneeuwbaleffect dat zijn weerga niet kent. Met elke soort die verdwijnt, worden namelijk weer andere soorten bedreigd in hun bestaan. Het is onvermijdelijk dat dit uiteindelijk ook grote gevolgen voor de mens heeft.

De training biodiversiteit laat de deelnemers op een praktische manier kennismaken met biodiversiteit. Wij laten op basis van theorie en praktijk zien wat de natuur wil en hoe de natuur werkt als wij niet ingrijpen. Uiteraard is het om velerlei redenen niet mogelijk om de natuur zo maar haar gang te laten gaan. Wij kennen de nodige randvoorwaarden die maken dat wij dagelijks ingrijpen. Onze openbare ruimte dient Schoon, Heel en Veilig te zijn. Wij hanteren daarnaast economische randvoorwaarden maar ook esthetische randvoorwaarden.

In onze training laten wij binnen de randvoorwaarden zien dat er veel mogelijkheden zijn om biodiversiteit te behouden maar vooral ook te herstellen (we zijn immers al veel kwijtgeraakt).

Wij gaan met elkaar kijken naar andere mogelijkheden van inrichting en onderhoud die leiden tot een hogere basiskwaliteit voor biodiversiteit. We gaan daarvoor o.a. de door IPC Groene Ruimte ontwikkelde meetlat biodiversiteit toepassen.

De natuurlijke processen die leiden tot biodiversiteit zijn niet direct eenvoudig te overzien. In de training wordt gewerkt aan inzicht in de processen die verantwoordelijk zijn voor de soortenrijkdom.

Aan de orde komt onder andere:

  • wat is biodiversiteit en waar staat het voor
  • inzicht in de natuurlijke processen die leiden tot biodiversiteit
  • bepalende factoren voor een hogere soortenrijkdom
  • de begrippen die belangrijk zijn bij biodiversiteit;
  • biodiversiteit is meetbaar; meetmethodiek toepassen
  • hoe kunnen we de biodiversiteit verhogen door beheer en onderhoud;
  • andere beheermethoden om de soortenrijkdom in stand te houden of te verhogen.
  • andere inrichting die leidt tot hogere soortenrijkdom
  • huidige onderhoudssystematiek versus biodiversiteit

 

Voorkennis:
Bij deze training gaat het om ‘nieuwe’ kennis die zowel toegepast kan worden in het beleid, als daaruit voortvloeiend inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De training is niet specifiek gericht op “groene” medewerkers; juist een integrale benadering van de openbare ruimte waarbij ook andere disciplines betrokken worden zoals de civiele medewerkers is aan te raden. De mate van behoudt en herstel van biodiversiteit hangt sterk samen met een integrale benadering van de openbare ruimte van ontwerp tot en met lange termijn beheer en onderhoud.